1/18/2004
معرفي مجله:مجله ي گيله وا يکي از مجله هايي است که هميشه مي خوانم وبه تمام شمالي ها توصيه مي کنم بخوانند به خصوص هنگامي که دل شان پر مي زند براي رفتن به ولايت اما وقت ندارند.چنان پرتاب تان مي کند به وسط شمال که دست کم تاچندروز ازخماري درمي آييد.به خصوص داستان هاي کوتاه اش که به گيلکي است خيلي با حال است.يکي از شعرهاي گيلکي تازه ترين شماره اش را اين جا مي گذارم.ترجمه به فارسي را خودم مرتکب شده ام!!

مرا گيدي
تي پا درازترا نوکون-
جي تي گيليم
هيشکه نامو،
نيده
گيليم مي شين كوتايه يا
مي پا دراز!

(شفت- حسين احمدي نژاد)

(برگردان:مرا مي گويند- پاي ات را درازتر نكن- از گليم ات- هيچ كس نيامد، نديد- گليم ام كوتاه است يا - پايم دراز!!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا