1/19/2004
حاتم قادري: باردصلاحيت داوطلبان موافق نيستم واعتقاددارم که بايداعتراض به اين رويه را به گونه هاي مختلف ابراز داشت ولي اين اعتراض به معناي پذيرش شرکت درانتخابات مجلس نيست....مي توان اظهار تاسف وناخرسندي مردم راازاين گونه برخورد با انتخابات وسياست هاي درپيش گرفته توسط جناح راست را احساس کرد ولي - واين ولي بسيار مهم است- اين ناخرسندي بيشتر به تعريف هرچه بيشترخود، خارج ازمجموعه ي حكومت متمايل مي شود تا حمايت ايجابي ومثبت ازنمايندگان.....اعتراض به ردصلاحيت آري، ولي شركت درانتخابات شبه دمكراتيك،آن هم ازسوي گروه وافراد منتقد اجتماعي بيرون ازجناح اصلاح طلبان حكومتي،خير.
بامدادك: گل گفتي!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا