1/24/2004
معرفي وبگاه: جناب دانيل کوهن - بنديت که معرف حضورتان هست؟!!نمي شناسيد؟ بابا همون که يکي از چهره هاي اصلي شورش دانشجويي درماه مه ۱۹۶۸ درفرانسه بود.انگارهنوزهم دست ازفعاليت هاي اش برنداشته.البته فعاليت هايي ازنوع ديگرودرآلمان.اين هم نشاني اش کوهن - بنديت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا