1/26/2004
محمدعلي عمويي:دربهترين شرايط،يعني اگرمتحصنان موفق بشوندبه اهداف شان كه عبارت ازمنتفي شدن رد صلاحيت ها دست يابندوبه فرض اين كه از حمايت گسترده ي مردم درانتخابات هم برخوردار شوند تازه شرايط مجلس ششم پديد مي آيد.درمجلس ششم لوايح دوگانه ي رييس جمهور كه به كلي فراموش شد،قانون مطبوعات آن چنان شد،قانون رفع تبعيض،قانون منع شكنجه و...يعني هرقانوني كه واقعا بخشي ازحقوق دمكراتيك مردم را،حتي بخشي ازحقوق مطرح درقانون اساسي رادربرداشت با ناكامي مواجه شد(ياس نو،5بهمن1382)
بامدادك: رفيق جان بعد ارآن هم خدابزرگ است!!اگربي دين وايمان نبودي سرگشته نمي شدي!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا