1/14/2004
حج دوبل!!: امروزدرجلسه هفتگي اطلاع رساني، تنها خانم عضو جلسه که ازساختمان ديگري مي آيد ازهمه حلاليت طلبي کرد چرا که عازم مکه بود.همه گفتيم تو که پارسال رفته بودي گفت: اون يکي عمره بود اين يکي تمتع (چيزي تو همين مايه ها!!!)
جلسه که تمام شد درراه ناهارخوري به شوخي گفتم: فلاني مي داني پولي که مي بريدمکه صرف قماربازي شازده هاي سعودي درقمارخانه هاي مونت کارلو ولاس وگاس مي شود؟!!
زد زير خنده وگفت چه کارکنيم تکليف مذهبي را بايد انجام داد ديگر!!
گفتم:چرا نمي رويدمکه را فتح کنيد؟!!
گفت : اين هم راه خوبي است!!
گفتم:شوخي کردم!!همون حج رفتن بهتره!!يک بار خواستيد کربلا را فتح کنيد پدر مردم رادرآورديد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا