1/17/2004
نامه : اين بخشي از نامه ي دوستي از کانادا است که سفري سه هفته اي به فلسطين رفته است وکم کم داشتم نگران اش مي شدم که نامه اش رسيد.
....سفربسيارجالبي بود.رفته بودم «جنين» و «رام الله» . زندگي درآن جا چنان آکنده از بدبختي است که به گمانم زندگي درايران درقياس با آن جا به زندگي دربهشت مي ماند.به نظر من مشکل اصلي چيزي نيست جز نژادپرستي شديد اسراييل عليه ي فلسطينيان. اين نژادپرستي باورنکردني سبب شده است اسراييلي ها به فلسطيني ها به چشم انسان ننگرند(درواقع آن ها را حيوان يا سگ هم صدا مي کنند).آن چه را ديده ام خواهم نوشت اما حتي نوشتن دراين باره هم بسيار غم بار است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا