1/21/2004
بيچاره اصلاح طلب ها حق دارند!!: يکي ازهمکاران ذوب شده درولايت نامزد انتخابات مجلس هفتم شده است.شايد باورنکنيددوکلمه هم بلد نيست حرف بزندوازهمه جالب تر اين است که صلاحيت اش هم تاييد شده است!!نامه ي کذايي تاييد صلاحيت اش را آورده بود اداره!!!خداوکيلي من هم اگر جاي اخوي سيدخندان بودم کونم مي سوخت ازعدم صلاحيت!!چنين آدمي که نمي داند سياست را با چه سسي مي خورند تاييد بشودوبرادررييس جمهور رد بشود ؟ راستي راستي دوره ي آخرزمان است!!
همه با اين نامزد نگون بخت شوخي مي کنند.يکي از همکاران مي گويداگردويست هزار تومن بدهي به تو راي مي دهم.يکي ديگر مي گويد يک چلوکباب مشتي بده راي مي دهم به تو.يکي ديگر موافقت اصولي مي خواهد.ديروز آمد سراغ من گفت تو پولکي نيستي به من راي مي دهي؟ گفتم به شرطي که اگر انتخاب شدي از روي بالکن مجلس بشاشي توي مجلس!!! داشت ديوانه مي شد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا