1/24/2004
عبدالکريم سروش:وقتي مردم آگاهانه، فاعلانه و با اجماع به پاي صندوق هاي راي نروند لزوما به معناي انفعال نيست.انفعال زماني روي مي دهد كه اشخاص ندانندچه مي كنندو يا مقهور ومرعوب طرف مقابل شوند.اما هنگامي كه كسي با آگاهي وسنجش همه ي جوانب به اين تصميم مي رسد كه فعلي را انجام بدهد يا ترك كند هيچ يك را نمي توانيم انفعال بناميم.اين گون تصميم گيري دقيقا ازمنطق موقعيت پيروي مي كند.(روزنامه ي ياس نو،۴ بهمن ۱۳۸۲)
بامدادك: ببين مرده چه مرده اي است كه مرده شور هم به گريه افتاده!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا