1/26/2004
حاتم قادري: اصلاح طلبان ازدمکراسي يک دمکراسي حداقلي وکاهش يافته درسرصندوق هاي راي را مراد مي کنند.ازاراده ي سياسي لازم برخوردارنيستندوازانجام امورنگران اند.آن ها نه تنهاتوان سازماندهي گروه هاي اجتماعي درپيشبرد امراصلاحات ودمکراتيزاسيون جامعه را ندارندکه ظاهرا درانجام آن ترديد هم دارند.ازحضورمردم دفاع مي کنندولي تنها درسر صندوق هاي راي واين يعني تنزل امرسياسي به انتخابات وماهيت شهروندي به راي دهنده اي ساده.(ياس نو،5 بهمن 1382)
بامدادك: ولي اين باررا كورخوانده اند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا