1/04/2004
ده سال گذشت:ده سال پيش دراول ژانويه ي ۱۹۹۴ارتش آزادي بخش ملي زاپاتيستا(EZLN) شورشياني بومي نبرد با دولت مکزيک را آغاز کردند.آن ها دربرابرحکومت خودکامه فرياد مي زدند يا باستا (بس کنيد!) و مي گفتند پيمان نفتا(پيمان که همان روز پاگرفت) يعني مرگ بوميان.
درده سالي که گذشت زاپاتيستا يکي از ستون هاي نيرومند نبرد عليه نوليبراليسم ونژادپرستي بوده است.ده سال مي گذرداز جنبشي که جهان را به لرزه درآورد.دهمين سالگرد جنبش زاپاتيستا بر همه ي کساني که از بي عدالتي بيزارند مبارک باد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا