2/07/2004
عزت الله سحابي:مجلس هيچ كاره است به همين دليل درچنين فضايي مردم ديگر نمي خواهند درانتخابات شركت كنندومعتقدند كه دليلي ندارد خودرابا شركت درانتخابات خراب كنند(ياس نو،12 بهمن)
بامدادك:قربون هر چه پيرمرد چيزفهم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا