2/01/2004
حاتم قادري: اقشاردانشگاهي اعم ازاستاديادانشجو،نويسندگان،روزنامه نگاران و..نبايد اجازه دهند دركشاكش هاي عاطفي بحراني به پياده نظام ومهره هاي موثر ولي ساده ي جناح چپ كاهش يابند.نقدجناح راست دربحران هاي موجود نبايد به مماشات ونرمي نسبت به چپ موجود بدل گردد.....نقدخاستگاه هاي سياست هاي جناح چپ اولويتي كم تر از رد صلاحيت ها نيست.
بامدادك: چپ چيه عزيزم؟ بگو چپول!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا