2/08/2004
خدابراي بحرين نسازد!!: درروزگارسرجواني هرچه اين ملي گرايان دوآتشه ي ميهن آرياي اسلامي براي ازدست رفتن بحرين خون مي گريستندکک ما نمي گزيد که هيچ توي دل مان به ريش شان هم مي خنديديم!!آن بيچاره ها مي گفتند که هرکي آلوده به ويروس سوسياليسم وچند ايسم ديگر باشد وطن پطن سرش نمي شود.من هم چند کلفت بار کوروش وهوخشتره وچندتا ي ديگر ازاين ريش فرفري ها مي کردم داستان ختم به خير مي شد.الان است که مي فهمم چرا آن بيچاره ها خون گريه مي کردند.چيزي را که ناسيوناليست درخشت خام مي بيند سوسياليست درآينه هم نمي بيند يا چيزي درهمين مايه ها!! هنوز زخمي که چندسال پيش بحريني ها به تيم ملي فوتبال ايران زدند ونگذاشتند که به جام جهاني را ه پيداکنيم درست وحسابي التيام پيدا نکرده بود(مي گويند توي حليم بادمجون بر وبچه هاي تيم ملي عصاره ي ملخ يا سوسمار ريخته بودند!!الله اعلم !!گناه اش به گردن بروبچه هاي ذوب درميهن!!) بازهم اين بحريني هاي فسقلي ازپشت به ما خنجر زدند!!اين بار قضيه ناموسي است چون به ضعيفه‌گان ارتباط پيدا مي کند!!پس از بيست وپنج سال آزگار سران ميهن آريايي اسلامي امسال توانستند که مسابقات دووميداني داخل سالن بانوان آسيا را درتهران برگزار کنندآن درکنار مسابقات آقايان.آن وقت اين بحريني هاي بي چشم و رو ريدند توي همه چيز.همه چيز داشت به خير وخوشي انجام مي شد.يکي نيست به اين بحريني ها بگويد مرض داريد که براي تيم دوميداني بانوان تان مربي مرد آن هم اجنبي استخدام مي کنيد.نمي گوييد که مرد نامحرم پروپاچه ي زنان مسلمان را ديد بزند قلب ۱۲۰ هزار پيغمبر وهزاران امام وامام زاده جريحه دار مي شود.فکر مي کنيد که ايرانيان هم مثل شما بي غيرت هستند ومي گذارند که مرد نامحرم بيايد پروپاچه ي بانوان مسلمه را ورانداز کند.حالا که اين خبط را کرديدديگر چرا جلوي اين مربي لندهورتان را نگرفتيد که اين همه کلفت بار اسلام ومسلمين نکند.مرتيکه به لبه ي قباي نجس اش برخورده است که بيرون در سالن مانده است واز طريق مترجم اش تيم را هدايت کرده است.مرد ناحسابي اگرهم قرار است کسي شاکي باشدآن مترجم بي نوا بايد باشد که مدام مانند سگ پاسوخته بين پيست ودراصلي سالن رادوان دوان گز مي کرد.اين هم که نتوانستيدبرخي از راهنمايي هاي تان را به موقع به ورزشکاران برسانيد تقصير فدراسيون بين المللي دووميداني است مجبور نيستند که براي بانوان هم دوي شصت متر بگذارند.اصلا دوهاي سرعت را براي بانوان حذف کنند!!چه مي شود آسمان به زمين مي آيد؟ اگر دوي بانوان فقط دوي استقامت باشد مثل دوي ۵۰۰۰ متر ،مترجم ها مي توانند شونصد بار بين پيست ودراصلي سالن رفت وآمد کنند!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا