2/09/2004
انبارلويي(سردبيرروزنامه ي رسالت):برخي آقايان که دروزارت کشوربراي توسعه ي سياسي تشکيل جلسه مي دادند سابقه ي مارکسيسم بودن!!! ومبارزه ي مسلحانه عليه نظام دارند.(ياس نو ۱۸ بهمن)
بامدادک: ازاين مارکسيسم هاي دم بريده هرچه بگي بر مي آدانبارجان!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا