2/01/2004
مقام معظم رهبري(ياالله!!):با افول انديشه هاي واداتي وپرجنجال همچون سوسياليسم ومارکسيسم ......... سيماي عدالت‌خواه وآزادي‌بخش اسلام ازهميشه آشکارترگشته.
بامدادک:مارکسيسم وسوسياليسم سال ها است که مرده رهبرجان!!پشت سرمرده اين قدرحرف نزن خوب نيست!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا