2/01/2004
آيت الله موسوي خوييني ها(دامن اضافه تو!!): روشنفکران ما که تعهدبه جامعه دارند بايد تلاش کنند با توده ها پيوندبرقرارکنندکه اين جز با دين امکان ندارد.
بامدادک:چه شاه کليدي اين دين!!به درد دزدها مي خوره!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا