2/08/2004
پرتواشراق(مترجم):دو سه کتاب نزد انتشارات نيلوفردارم اما معلوم نيست کي منتشر مي شوديکي ازاين رمان ها به اسم «شهري پشت زمان» متعلق به يک نويسنده ي زن اسکاتلندي است که الان حضورذهن ندارم واسمش را به خاطر نمي آورم.چون مدتي ازترجمه ي آن گذشته وتحويل ناشر شده است
بامدادک: قربون هر چي آدم حواس جمع!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا