2/15/2004
حاتم قادري: درآستانه ي انتخابات عکس هاي داوطلبان به آدم ها خيره مي شوندوتقاضاي راي مي کنند.پوسترها وظيفه دارند که فضاي شهرها را با نمايش وتبليغ انواع واقسام خادمان،كارگزاران، خدمت گزاران و... به اشغال خود درآورند.فضايي كميك تراژيك.اين همه كارگزار وخدمت گزار وباز اين همه محروميت ونابساماني درعرصه هاي مختلف. تداوم تبليغي وشعاري اين وضع ملال آور شده است.
بامدادك: كجاش ملال آوره حاتم جان ؟!! ما كه از ديدن اين همه خدمت گزار خنده مبسوطي بهمان دست مي دهد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا