2/17/2004
خران آدم ران!!: يکي از نخستين ترجمه ها از زبان هاي فرنگي به زبان فارسي کتابي است به نام« ايران وايرانيان» نوشته ي بنجامين(نخستين سفيرايالات متحده درميهن آريايي اسلامي) که درسال ۱۳۰۵ توسط اوانس خان به فارسي درآمد.دربخشي ازاين کتاب حکايت جالبي از برخورد يکي ازمقامات با الاغ دار ي آمده است.
« نصيرالدوله متغيرشده گفت چرا راه مرا مسدود کردي توکه بيشترازيک الاغ‌دار نيستي.الاغ‌دار فوري جواب داد من هم مثل تو حق دارم كه ازاين راه عبور كنم.من آدمي هستم كه خر مي رانم وشما خري هستيد كه آدم مي رانيد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا