2/18/2004
دونصيحت!!:ازاوسا کريم پنهان نيست ازشما چه پنهان هيچ وقت به نصيحت بستن ديگران توي کتم نمي رفته است ونمي رود.ازهمين رو به نظرم امربه معروف ونهي از منکر يکي از تخمي ترين ابزارهاي خرکش کردن بشر به سوي رستگاري ابدي است.اما امروزويرم گرفته است دوفروند نصيحت ناقابل مرتکب شوم!!
نصيحت نخست براي کساني است که از جاهايي( به ويژه جاهايي که اوسا کريم مقدارپرحجمي بلا نزول اجلال داده است) سرزده ديدار مي کنند.آقاجان اگرمدرن هستيدکه بايد بدانيدسرزده رفتن کاري است پيشامدرن وقبيله اي، اگر هم سنتي هستيد كه از قديم گفته اند سرزده وارد مشو ميكده حمام نيست.حالا هرچه هستيد به خودتان مربوط است اما آقا جان اگرهم سرزده ميرويد جايي و چيزهايي دود مي كنيد اصيل وناب،ديگربراي بيان جراحات قلبي خودتان ازفعل هاي دوپهلو استفاده نكنيد آقا جان.وقتي كه مي گوييد«حالا مي فهمم كه چي مــــــــــــــــــــــــــــــي كشيد »مردمان بلازده كه نمي فهمند منظورتان از«كشيدن » تحمل كردن است نه دود كردن.مواظب چم وخم هاي اين زبان فارسي لاكردار باشيد!!(تذکر:هرگونه ارتباط اين نصيحت به نقاط زلزله زده وبازديدهاي سرزده ي مربوطه به شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت تکذيب مي شود!!)
نصيحت دوم براي کساني است که براي مقابله با هرگونه خواب نما شدن منجربه شرکت درانتخابات مي خواهند شناسنامه اشان را سربه نيست کنند وده روز بعد بروند المثني بگيرند.آتش زدن کار خوبي نيست شناسنامه را بگذاريد درون جيب کت يا مانتو ي تان بعد هم بياندازيد درون ماشين لباس شويي.بگذاريد دويست سيصد دور مشتي بزند بعد لاشه ي شناسنامه را برداريد ودرجاي امني قراردهيد.اين جوري راحت تر مي توانيد شناسنامه ي المثني بگيريد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا