2/21/2004
سوقات انتخابات:اين انتخابات هم تمام شدوسوقات اش براي ما تکيه کلام جديدي بود که اين مرتيکه بامدادک ياد گرفته است!!طي يک ماهي که جنجال انتخابات برقرار بودصداوسيما ديگر شورش را درآورده بود از بس که با صداي بنان ونوري وهزاران خوش صداي ديگر حس ميهن پرستي مخاطبان را قلقلک داد وبرسرميهن آريايي اسلامي دست نوازش کشيد!!کار عيال هم اين بود که تا کانالي درباره ي انتخابات چيزي پخش مي کرد فوري دستگاه کنترل از راه دور را برمي داشت کانال را عوض مي کرد و پشت بندش هم مي گفت«ما که راي نمي ديم».اين بامدادک بيچاره هم که بارها سعي کرده بود با گرفتن کنترل به سوي تلويزيون درآن تغييري ايجاد کند ونتوانسته بود(مرتيکه هنوز به نقش دکمه ها پي نبرده است) حالا فکر مي کند لابد بايد وردي بخواند.راه به راه کنترل را به سوي تلويزيون مي گيرد ومي گويد«ما که راي نمي ديم!!»(اما غار تلويزيون با اين ورد هم باز نمي شودکه نمي شود!!).بااين وضعي که اين مرتيکه داردوقتي که مدرسه برودچه دهن لقي هايي که نخواهدکرد.مگرخود اوسا کريم به داد ما برسد وگرنه گمانم نسخه امان دوروزه پيچيده است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا