2/17/2004
نگاه : جناح هاي قدرت حتي ازنوع محافظه کار ودست راستي هيچ گاه پديده هايي ساکن نيستند وهمواره مي کوشندديدگاه هاي مخالفان شان را مصادره به مطلوب کنند.روشنفکران ديني وگروه هاي دوم خردادي ازهنگامي که سربرآوردندهمين کار را باشعارهاي گروه هاي مترقي راستين انجام دادند که کار دشواري براي شان نبود چون درفضاي سرکوب بستري براي گروه هاي مترقي راستين وجود نداشته است که به افکارعمومي نشان دهند صاحبان واقعي شعارهاي مترقي چه کساني هستند.درواقع عدم تمايل گروه هاي دوم خردادي به بازکردن فضاي سياسي نيز ناشي از اين هراس بود که مبادا دروغين بودن شعارهاي شان نزدافکارعمومي آشکار شود.اينک همين دروغين بودن شعارها کاردست خودشان داده است زيرا جناح راست به آساني توانسته است همان شعارها را مصادره کندچون دريافته است که حريف نيز فقط درحد حرف باقي مانده است و حرف زدن هم از هرکسي برمي آيد.اکنون جناح راست به راحتي آب خوردن ازمردم سالاري، حقوق بشر، آزادي وساير آرمان هاي مترقي دم مي زند و هراسي هم نداردزيرا اين شعارها از محتوا تهي شده اند.درواقع حتي اگر گروه هاي دوم خردادي دست به قهر هم نمي زدند حاكميت يك دست مي شد.مرزبندي اصلاح طلبان با محافظه كاران كه فقط درحد حرف بودازميان رفته است واصلاح طلبان خواهي نخواهي با اقتدارگرايان هم آغوش مي شدند.اكنون همسنجي شعارهاي ائتلاف هاي دست راستي با شعارهاي گروه هاي دوم خردادي درانتخابات پيشين به خوبي نشان مي دهد كه اين انطباق به طوركامل رخ داده است.تنها راه گريز اصلاح طلبان از آغوش مرگ بار اقتدارگرايان پايبندي عملي به شعارهاي مترقي بود كه نه مي توانستند نه مي خواستند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا