4/29/2004
رییس جمهور: به صورت طبیعی یک مقدارگرانی هست ولی احساس می کنم لجام گسیختگی هایی دراین زمینه وجود دارد.باید به جیب مردم فکرکرد.
بامدادک: به دل ات بد نیار!!دستور بده مردم جیب هاشونو کوچک تر کنند(شعار:خدایا خدایا از جیب ما بکاه وبه جیب ملا افزا!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا