4/28/2004
رييس شوراي شهرتهران: درخدمت به مردم از هم سبقت مي گيريم
بامدادک: برمنکرش لعنت!! اما مواظب باشيد مردم را زير نگيريد!!در ضمن برادر مواظب باش دستت نره لاي در !!امسال سال پاسخ گويي است آن هم با مشت محکم نه مردم راخدمت رسيدن!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا