4/26/2004
رييس جمهور: شهيد مطهري شاهد اقاليم مختلف وجود ومسافر عوالم رنگارنگ معرفت وميهمان برمائده ي سماوي ومشرف به تشريف حكمت بود….آن هم نه به قصد مشاغبه ومراء وجدال واسكات خصم ، بلكه براي گسترش ميدان فهم وخردخود ومردمان ديگر.
بامدادك: خداوكيلي هركي ازاين جمله سردرآورد براي ما هم توضيح بدهد تا نادان ازدنيا نرويم!!
!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا