4/27/2004
رئيس جمهور:ما به عنوان مسلمان و كساني كه داراي فرهنگ والايي هستيم بايد روي اصل عدالت پافشاري كنيم .
بامدادک: پاتونو بردارين بابا له اش کردين!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا