4/28/2004
جنگ يعني همين!!
بامدادک ينگه دنيايي:بابايي تروريستا کيان؟
بابا بامدادينگه دنيايي:اونايي که به زور مي خوان حرفشونو به کرسي بنشونند.حتي دست به آدم کشي هم مي زنند.
بامدادک ينگه دنيايي: چرا اون وقت؟!!مرض دارن؟
بابا بامدادينگه دنيايي:سوال سختيه!!شايدبه خاطر اين که پر ازتنفر وخشم اند!!هرکس به بهانه اي.
بامدادک ينگه دنيايي: مثل عراقي ها که براي بيرون کردن سربازهاي خارجي ترور و گروگان گيري مي کنند؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي: آي قربون پسرم برم!!درست زدي وسط خال!!تروريست ها به خاطر خواست هاي خودشان مردم بي گناه رو مي کشند!!
بامدادک ينگه دنيايي:درست مثل ارتش آمريکا که به مردم بي گناه عراق حمله کرد چون نمي گفتند جاي سلاح هاي کشتار جمعي کجاست!!
بابا بامدادينگه دنيايي: نه نه !!اومدي نسازي!!ما نيت خير داشتيم!!
بامدادک ينگه دنيايي:نيت خير؟!! اين ديگه چيه؟ بوي مذهب مي ده!!
بابا بامدادينگه دنيايي: يعني قصدخوب داشتن!!سلاح کشتارجمعي چيزخطرناکيه !! براي تمام مردم دنيا خطرناکه!!بايدنابودشان کرد!!
بامدادک ينگه دنيايي:اما بابايي از سلاح کشتار جمعي هم که خبري نبود!!
بابا بامدادينگه دنيايي:خب الان اينو فهميديم!!اون موقع که نمي دونستيم!!فکرمي کرديم سلاح کشتارجمعي رو قايم کردن!!
بامدادک ينگه دنيايي:تکليف اين همه آدم بي گناه که مردند چي ميشه؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي:بله واقعا جاي تاسف داره!!اما مردم زيادي هم نجات پيدا کردند.صدام کرورکرور آدم مي کشت.حتي به بچه ها هم رحم نمي کرد!!
بامدادک ينگه دنيايي:مثل همون بچه اي که تلويزيون نشون داد وبمب دستشو قطع کرده بود؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي: آره..... مثل همون.
بامدادک ينگه دنيايي:ولي اون که کار ما بود.پس رهبراي ما هم تروريست اند؟
بابا بامدادينگه دنيايي: نه خدانکنه!!تصادفي بود!!متاسفانه توي هرجنگي مردم بي گناه هم تلف مي شن!!تروخشک با هم مي سوزند!!بمب باگناه وبي گناه نمي شناسه!!کاريش نمي شه کرد!!
بامدادک ينگه دنيايي:مگه فقط سربازها نبايد باهم بجنگند ؟
بابا بامدادينگه دنيايي:درسته جنگ کار سربازها است!!اما تروريست ها که لباس نظامي نمي پوشن!!لباسشون عين لباس مردم عاديه!!به خاطر همينه که مردم عادي هم توي جنگ ازبين مي رن!!تروريست ها مقررات جنگ رو رعايت نمي کنن!!
بامدادک ينگه دنيايي:مقررات جنگ ديگه چيه؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي:سربازها بايد لباس نظامي بپوشن.تا وقتي هم کسي به آدم حمله نکردنبايد دست به اسلحه برد.
بامدادک ينگه دنيايي:مگه عراق به ما حمله کرد؟
بابا بامدادينگه دنيايي:نه..اما بعيد نبود حمله بکنه!!ما دست پيشو گرفتيم که مبادا عراق از سلاح هاي کشتارجمعي استفاده کنه!!
بامدادک ينگه دنيايي:همون سلاح هايي که نداشتند؟پس ما مقررات جنگ رو زير پا گذاشتيم!!
بابا بامدادينگه دنيايي:از اون لحاظ بله.اما...
بامدادک ينگه دنيايي:پس عراقي ها هم حق دارندبه مقررات پقررات اعتنا نکنند!!
بابا بامدادينگه دنيايي:ما نيت مون خير بود!!
بامدادک ينگه دنيايي:ازکجا معلوم؟
بابا بامدادينگه دنيايي:رهبرامون مي گن!!اونها که دروغ نمي گن!!بايد عراق را اصلاح مي کرديم!!
بامدادک ينگه دنيايي:حالا اصلاح شد؟
بابا بامدادينگه دنيايي:گمونم آره!!البته هنوز هم مردم بي گناه تلف مي شن و اين گروگان گيري ها هم هست!!بيچاره خانواده هاي اين گروگان ها!!اما دربرابر تروريست ها هم نبايد کوتاه آمد!!
بامدادک ينگه دنيايي:اگه منو هم گروگان گرفته بودند همينو مي گفتي؟
بابا بامدادينگه دنيايي: خب آره...يعني نه!!منظورم اين که سوال سختيه!!
بامدادک ينگه دنيايي:مي ذاشتي منو هم بکشن؟
بابا بامدادينگه دنيايي:والله نمي دونم چي بگم .....
بامدادک ينگه دنيايي:اگه يه نفر مي آمد به خونه ما حمله مي کرد وتو و ماماني رو مي کشت من هم مي دونستم چي کار کنم.
بابا بامدادينگه دنيايي:چي کار مي کردي؟
بامدادک ينگه دنيايي:انتقام مي گرفتم!!هرکاري ازدستم برمي آمد مي کردم!!با هواپيما به کشورشون حمله مي کردم!!
بابا بامدادينگه دنيايي:يعني مردم بي گناه رو مي کشتي؟
بامدادک ينگه دنيايي:چاره چيه؟جنگ همينه ديگه!! نقل ونبات که پخش نمي کنن!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا