5/03/2004
به حكم خدا او را كشتم! :

«زهرا خواب بود، بيدارش كردم. آرام او را به سوي زيرزمين هدايت كردم. در بين راه به وي متذكر شدم اگر حرفي بزند مادر و برادرش را خواهم كشت. او عاشق آنها بود. پس ساكت ماند. وقتي دست‌ها و پاهايش را مي‌بستم باز ساكت بود. رنگ بر چهره نداشت ولي حرف نمي‌زد. چاقو را كه ديد برق ترس بر چشمانش نمايان شد ولي باز ساكت بود. ضربه زدم چشمانش گشاد شد ولي باز ساكت بود و در نهايت پلك‌هايش بر روي هم افتاد.....به حكم خدا او را كشتم! ».
اين حرف هاي پدري است که دختر ۹ ساله اش را درتهران به قتل رسانده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا