5/08/2004
هفته وحدت لعنت الله عليه:اين هفته ي وحدت هم درميهن آريايي اسلامي وبه ويژه دراداره ي خودمان داستاني دارد.رييس رؤسا که راه به راه شيريني مي دهندديگرکسي لازم نيست موقع چاي براي قند دوره بگردد.اما از همه جالب تر واکنش برادران مخالف هفته ي وحدت است که مايه هايي از تفکر انجمن حجتيه دارند و به هفته ي وحدت مي گويند هفته ي وحدت لعنت الله عليه. يکي ازاين جماعت دراداره ي خودمان هست.هفته ي وحدت براي اين برادر هفته ي بسيار پرتلفني!!! است مدام مي بيني دارد تلفني کساني را ارشاد مي کند وپشت سر خليفه ي دوم صفحه مي گذارد.امسال خودم شنيدم که داشت مي گفت مادر خليفه ي دوم وضع اش خراب بوده است وازکساني بوده که روي خانه اش پرچم مي زده است!!
اين همکار ما بابت تعيين هفته ي وحدت چنان فحش هايي به آيت الله منتظري مي دهد که گربه نره و ساده لوح وازاين حرف پيش شان تحسين به حساب مي آيد!!
امسال نيزهم زمان با شيريني دهان اداره اين برادر هم بسته اي گذاشت روي ميز تمام هم اتاقي ها که توي اش يک بسته چس فيل،يك بسته پفك ويك بسته ي كوچك به اندازه ي جاسوييچي ماشين تخمه آفتاب گردان بود.يك حديثي هم با چاپ گر تهيه كرده بود كه من طاغوت ولعنت اش را فهميدم ولي يكي از واژه هاي دشوارش را هم كه ازخودش پرسيدم معناي اش را نمي دانست!!
گشنه ام بود چس فيل و تخمه را خودم خوردم ولي پفك را بردم براي بامدادك تاوقتي مانند هميشه مي آيد به پيشوازم ومي گويد" چي خريدي برام" دست خالي نباشم!!
(سر مرتيكه را داده ايم از ته تراشيده ايم قيافه اش به راستي ديدني شده است!!به بوداي كوچك برتولوچي مي ماند.من كه ازبوسيدن كله اش سير نمي شوم.ازاداره هم كه زنگ مي زنم مي گويم كله اتو بده ببوسم !!اون هم گوشي را مي گذارد كف كله اش!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا