5/09/2004
اي والله به ارتش آزادي بخش ايالات متحده!!: جناب دانلدرامسفلد رضوان الله تعالي عليه ديروز به کميته ي خدمت نظامي سناي امريکا در باره ي رسوايي هاي ارتش آزداي بخش درزندان ابوغريب عراق گزارش داد.ايشان پيشاپيش هشدارداداوضاع خراب تر ازآني است که به نظر مي رسدوبايد خود را براي خبرهاي بدتري آماده كرد.جناب ايشان که چندعکس اصل فرداعلي درباره ي اوضاع زندان ابوغريب را به چشم ديده است چنان تعجب کرده است که از کله اش مارچوبه سبز شده است به قول خودش « هارد تو بيليو»(به زبان مسلماني يعني « من که باورم نمي شه!! مگه ميشه؟!!»).خاک برسر اين سربازان بي شعور ارتش آزادي بخش که آدمي به اين نازنيني را انگشت به دهان مي کنند.خيرنبينند از عمرشان.
رامسفلد انگشت به دهان مي گويدبلاهايي که به سر زندانيان آمده است « ساديستي، بي رحمانه و غيرانساني » است. بيچاره رامسفلد ازشدت شرم زدگي نتوانست توضيح بيشتري درباره ي عکس ها بدهد اما مقامات ارتش آزادي بخش به خبرگزاري ان بي سي گفته اند ضرب وشتم زندانيان تا سرحد مرگ وتجاوز به زنان زنداني دراين عكس ها به تصوير كشيده شده است.سربازان ارتش آزادي بخش انگار به اجساد زندانيان هم رحم نكرده اند.البته ما كه از اقدامات سربازان ارتش آزادي بخش شگفت زده نشده ايم اما با شگفت زدگي جناب رامسفلد ابراز همدردي مي كنيم!!اصلا ما كيلويي چند هستيم كه شگفت زده بشويم يا نشويم شگفت زدگي رامسفلد را عشق است!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا