5/06/2004
وزیر کشور:دردفاع از حقوق مردم ناکام بودیم
بامدادک:همین صداقت تون مردمو کشته!!فدای سرت فکر میز وجیب خودت باش!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا