5/15/2004
سرنگوني بي جي پي: انگار شبه فاشيست هاي بي جي پي درهندوستان کله پا شدند.تا باشد ازاين سرنگوني ها!!صرف نظر ازماهيت حزبي که درهندوستان برنده شده است(دراين مورد حزب ملي گراي کپک زده وفاسد کنگره باآن سلطنت خانوادگي سنگ‌واره اي اش!!) ناکامي فاشيست هاي مذهبي ونژادپرست هميشه مايه ي شادي است.
ازهمه جالب تر اين که مي گويند علت اصلي شکست دست راستي هاي هندو دست برنداشتن آن ها از خط مشي نوليبرالي است.آسوشيتدپرس گزارش مي دهد که ميليون ها روستايي فقير احساس مي کردند که وضعيت اقتصادي آن ها دردولت بي جي پي محلي ازاعراب نداردوبه همين خاطر احزاب چپ گرا وضعيت بهتري داشته اند.
اول اسپانيا بعد هم هندوستان ،حالا هم که به نظر مي رسد دست راستي هاي ايتاليا وجناب برلسکوني اوضاع خوبي نداشته باشند.گوش شيطان کر انگار سال سال جارو شدن دست راستي هااست!!اوسا کريم نصيب ميهن آريايي اسلامي هم بکناد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا