5/17/2004
سعيد خواب نما را عشق است!! : مغزمتفکر اصلاحات جناب سعيد حجاريان انگار خواب نما شده باشد حرف هايي مي زند که به گروه خون خودش و دارودسته ي دوم خرداد نمي خورد که نمي خوردولي اشکال ندارد ماهي را هروقت که ازآب بگيري خيس است.يکي نيست برود به سعيد خان بگويد عزيز جان اين چيزهايي که تو پس از خواب نما شدن به زبان آورده اي مدت ها است که مردم کوچه وبازار مي گويند.برادرجان تو به هنگام همان تحصن کذايي نمايندگان بايد مي گفتي که پس از حکم حکومتي براي قانون مطبوعات يا پس از قتل هاي زنجيره اي بايد دست به تحصن مي زدندهرچند همان هنگام هم ديگربراي چنين سخن سرايي دير بودالان که جاي خود دارد!!
برادرگرامي تو مي گويي که دوري اصلاح طلبان از مردم اشتباه تاکتيکي يا تيک تاکي بوده است خداکند تو راست بگويي ودوري اتان از مردم به خاطر آن نباشد که مردم براي تان لولوخورخوره بودند.به هر حال خوب پيشرفت کرده اي برادر!!يادت مي آيد که چندي پيش از حاشيه ومتن حرف مي زدي و بازبان بي زباني توده هاي مردم را تحقير مي کردي؟ بنابراين وقتي اکنون مي گويي اصلاحات بايد پشتوانه ي توده اي داشته باشد پيشرفت خوبي کرده اي برادر جان!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا