5/18/2004
قلب ومغز : سخن راني در کنفرانس مهندسي برق ايران حرف هاي جالبي مي گفت درباره ي قلب ومغز .خلاصه ي حرف اش اين بود:
قلب بايدحتما ريتميک کار کند وهمين که ازريتم بيفتد ازکارهم مي افتد ولي قلب به طور معمول از فضا يا محيطي آشوب ناک برخوردار است واگر سيگنال ها به صورت ريتميک وارد آن شود غزل خداحافظي را بايد بخواند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا