5/18/2004
قابل توجه ي فمنيست ها!!!: داستان شکنجه ي عراقي به دست ارتش آزادي بخش ايالات متحده نکاتي به قول آخوندها عبرت آميز براي برخي ازفمنيست ها ي گرامي هم دربرداشت!!تعجب نکنيد!!ازهفت سرباز شکنجه گر ارتش آزاديبخش سه نفرشان زن بودند!!يکي شان هماني است که بالبخندي مليح برلب پشت کپه اي از مردان لخت عراقي ايستاده است وشست اش را لابد به نشانه ي پيروزي به سوي دوربين حواله کرده است. يکي ديگرشان هم با مردعراقي لختي که قلاده به گردن اش انداخته اندعکس يادگاري گرفته است!!
قابل توجه کساني که معتقدند زنان به طورذاتي نسبت به مردان ملايم ترند وکم تر خشونت مي ورزند!!!هم بسياري از مردان چنين نگرشي دارند وهم دسته اي خاص ازفمنيست ها که مبتلا به زن باوري ساده لوحانه اند. فمنيست هايي که سرکوب گري را جزو ذات مردان مي دانند وريشه ي تمام بي عدالتي ها. کساني که قائل به برتري اخلاقي زنان دربرابر مردان اند. کساني که معتقدند زنان به خشونت گرايش کم تري دارند.
کساني که معتقد ند همين که زنان درجامعه فرمان روا بشوند بهشت برقرار مي شود.
نبايد فراموش کرد که رييس زندان ابوغريب هم زن بود.سرهنگ ژانيس کارپينسکي.گزارش هاي مکرر درباره ي شکنجه درعراق را هم فقط رامسفلد دريافت نمي كردخانم کاندوليزا رايس هم دريافت مي کرد ومي دانيم که هردو به روي مبارک شان نمي آورند.
واقعيت اين است که برابري جنسيتي گرچه آرمان برحقي است اما به تنهايي براي دست يافتن به جهاني عادلانه و عاري از خشونت کافي نيست. پيروزي زنان درمبارزه براي کسب حقوق برابر با مردان براي پيروزي انسانيت کافي نيست.مبارزه براي حقوق زنان فقط درکنار مبارزه عليه جنگ،نژادپرستي وبي عدالتي معنا پيدا مي كند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا