5/19/2004
پيام گير بسيجي !!!: يکي از بسيجيان از صندوق قرض الپس نده ي محله اشان وام مي گيرد وتلفن پيام گيري مي خرد. دوسه روزي هم وقت صرف مي کند وبراي اش پيامي درست مي کند.مي دانيد چه پيامي مي گذارد؟
« لطفا بعد از شنيدن سوره ي بقره پيام خودتان را بگذاريد!!!»
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا