5/30/2004
ناصرزرافشان(وكيل زنداني خانواده ي قربانيان قتل هاي زنجيره اي):اگرمرز،وطن ومليت فقط ضابطه هايي باشند كه تنها محدوده ي قلمروسركوب وچپاول يك نظام استبدادي خودي را مشخص سازند آن گاه ديگرچنين تفكيكي اعتبارندارد.
بامدادك:اختيارداري !!وطن هرگه كاري كه توي اش بكنند بالاخره وطن است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا