5/18/2004
مقام معظم اسمشو نبر!!!: انتقال قدرت واقعي درعراق هنگامي است که مردم عراق حق انتخاب داشته باشند.
بامدادک: اگه بيل زني در کون خودتو بيل بزن!!

تاج زاده :مردم مي خواهند حکومت شان متناسب با وضعيت جديد باشد.خجالت نکشند که جايي درکشوري يا حتي پيش خودشان بگويند اين ها حاکمان ما هستند.
بامدادک: بعد از افسارگشايي حجاريان چشم ما به افسارگسيلي شما روشن!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا