5/19/2004
بخشي از نامه اي از لوكاچ : "هرآن چه ساخته بودي اکنون فروريخته است.انگار نيكي براي هميشه مرا به خودواگذاشته وازسراسر وجودم ريشه کن شده است.بدقلق، دل فسرده، فرومايه و تلخ انديش شده ام. با اين همه شورانديشيدن مرا در بر گرفته است.ترياك ام شده است انديشيدن وكتاب خواندن."(نامه هاي لوكاچ )
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا