5/24/2004
اعتراف : يکي از ميانه روهاي دولت آريل شارون مي گويد حملات اخير ارتش اسراييل به نوار غزه درروز يک شنبه وي را به ياد يهودي کشي هاي دوره ي نازي ها انداخته است.
يوزف لاپيد معاون نخست وزيراسراييل که خود ازبازماندگان قتل عام يهوديان دردوران نازي ها است درگفت وگو با راديو اسراييل گفت که اگر اسراييل همچنان به خراب کردن خانه هاي فلسطينيان واخراج آن ها از اردوگاه آورگان رفح ادامه دهد جهانيان راهرچه بيشترازخود متنفرخواهدکرد.
لاپيد دربخشي از حرف هاي اش گفت« درتلويزيون ديدم که پيرزني فلسطيني در خرابه هاي به جا مانده از خانه اش دنبال داروهاي اش مي گشت.اين صحنه مرا به ياد مادربزرگم انداخت که دردوره ي شواه(يهودي کشي) آواره وبي خانمان شده بود»

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا