5/25/2004
فوکوياما براي سروش وروشنفکران ديني نوشابه باز مي کند!!:
فرانسيس فوكوياما كه به خاطر نظريه ی "پايان تاريخ" مشهور است درباره ی ديدگاه هايش راجع به خط مشی خاورميانه ای دولت بوش و گرايش آمريكا به درآميختن جهان گرايی با منافع خود با عزت ابراهيم در واشنگتن به گفت وگو نشسته است.
شماازنظريه ي"جنگ بازدارنده" برای پاسداری از منافع ملی ايالات متحده پشتيبانی می كنيداما درعين حال معتقديد دشمنی ايدئولوژيك با چندجانبه گرايی يكی از معضل های موجود درايالات متحده است.آيا اين دوديدگاه با هم تناقض ندارند؟
فوكوياما: نمی توان انكاركرد كه گاهی توسل به اقدام بازدارنده ضروری است.اما به نظرمن اشتباه بزرگ ايالات متحده اين بود كه حد وحدود اين نظريه را تدوين نكرد.اگراين كاررا می كردبقيه ی جهانيان گمان نمی كردندكه چنين نظريه ايی مولفه ای هميشگی درسياست خارجی آمريكا است.
درواقع فقط تحت شرايطی بسيارمحدود وآن هم با نهايت دقت بايد دست به اقدام بازدارنده زد . درواقع من پشتيبان چنين اقدامی هستم.چنين كاری درعراق اشتباه بود اما الان ديگركارازكارگذشته است.چاره ای جز ادامه دادن نيست هرچند كه خودم خط مشی ديگری راترجيح می دادم.......... ادامه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا