5/26/2004
اندرحکمت آن گاز : گازي که يکي از آخوندهاي بلندپايه نثاريکي از اصلاح طلبان کرده است گمانه زني هاي فراواني درميهن آريايي اسلامي برانگيخته است !! همه مانده اند که حکمت اين گاز چه بوده است.قاضي مملکت باشي و براي گوش مالي دادن رقيب به ابزاري متوسل شوي که فقط کودکان به آن متوسل مي شوند.حتي بامدادک هم وقتي مي خواهد محبت خود را نثار کسي کند گازش مي گيرد نه براي گو ش مالي دادن!!(شانه هاي خودم بارها آماج اين محبت پراکني بوده است!!) نه بابا ايشان قصد گوش مالي دادن نداشت وگرنه کرباسچي که بيشتر حرص اش را درآورد چرادردادگاه کرباسچي ازدندان درماني استفاده نکرد.ازآن مهم تر گزارشي هم از گازگرفتگي(منظورم دندان گرفتگي است!!) روي بدن جان باختگان قتل هاي زنجيره اي مشاهده نشده است!!( چه ربطي دارد؟خودم هم نمي دانم!!) به هرحال گازگرفتن خشم انگيخته درسوابق اين آدم وجود ندارد.کلاه خودتان را قاضي کنيد کسي که به راحتي مي تواند آدم بفرستدچندتا ضربه ي ميله گرد بخوابانندروي گردن طرف چرا بايد گاز بگيرد؟!!پس داستان چيز ديگري است!!چندان هم حدس زدن اش دشوار نيست !!قضيه به فيلم مارمولک مربوط مي شود!!اين فيلم با مارمولک خواندن قشري که ازقديم تمساح نمادشان بوده است هم به لحاظ تمساح وار اشک ريختن وهم به لحاظ تمساح واردريدن وبلعيدن!!درواقع خشم شان را برانگيخت برانگيختني!!اين گاز هم نوعي جبران مافات بوده است!!(قابل توجه تهيه کنندگان عزيزسينما!!بي خيال مارمولک ۲برويد سراغ تمساح ۱)آره بابا اين گاز نوعي اعاده حيثيت بودوبس!!
لابد بعضي ها مي پرسند حکمت قندان پراني چه بوده است؟!!حضرات به قندان پراني عادت ديرينه دارند ودرواقع با هم سراين موضوع کرکري هم دارند.پارسال هم جناب دندان گزيده ي کنوني آماج قندان پراني شده بود.قندان پراني ربطي به فيلم مارمولک ندارد!!فقط کرکري بود و بس!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا