5/30/2004
پيام بامدادک به مناسبت آغازبه كار مجلس هفتم

سپاس، اوساکريم عزيز و حكيم را كه بار ديگر اقليتي ازملت ايران را سربلند و پيروز ساخت و با رأي دشمن شکن آنان، فيل هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را هواکرد.
سلام اوساکريم بر تمام پيامبران وامامان ريز ودرشت تاريخ ‌، درهم و از دم كه همواره دلخوشكنك توده هاي مردم اند. درود بر روان تمام كساني كه آرتال پارتال كرده اند و به لقاالله پرتاب يا ارسال شده اند.وظيفه خود مي‌دانم كه بنده نوازي اوسا كريم را در برپايي بهنگام مجلس و حضور پرشور اقليت ذوب شدگان ولايتي در انتخابات اول اسفندرا از فيه خالدون دل شكر گويم. پيروزي بر توطئه پيچيده و استكباري «تأخير مجلس» كه ازبان سيدخندان بيان شد به راستي فراموش نشدني و مايه ي انبساط خاطر است كه جز با تفضل ويژه اوساكريم به دست نيامد. همچنين از يكايك بي عرضه گي هايي كه در مجلس ششم با نيت خدمت به مردم انجام يافته تشكر مي كنم و به ويژه‌ از افسارگسيلي هاي خررنگ كن جناب آقاي كروبي رياست محترم مجلس ششم صميمانه قدرداني مي كنم.
اكنون كه با چس مثقال راي اقليت در انتخاباتي تابلو،تخمي وآبكي درمجلس جاخوش كرده ايد و بر خرمراد سوارشده ايدلازم مي‌دانم ياسين هايي به گوش تان بخوانم:
1- نمايندگي يعني خدمت رساني به مردم. نمك نشناسي نكنيد وتا مي توانيد به خدمت مردم برسيد.
2-شما مردم گزيده هستيدهمان مردمي كه نظام اسلامي و ارزش‌هاي والاي آن به پشم شان هم نيست. تعهدي كه از اين گزيده گي بر ذمه شما است، همانا حال گيري ازاين بي چشم وروهايي است كه فقط بلدندبگزند.
3- سرسفره براي همه اتان جا هست مثل نديدبديدها به سروكول هم نزنيدتاهمبستگي گوزمال نشود.
4- مردم اگر گرفتار بيكاري، فساد مالي، محروميت ، تورم و گراني نباشندكون مبارك تان براين صندلي هاي نرم جايي نخواهد داشت پس تا مي توانيد براي شان گرفتاري درست كنيد.
5-درويش نمايي ، خودرا اهل صرفه جويي و دست پاك نشان دادن بهترين ابزارخركردن است گيرم كه به تازگي ها رنگ اين حنا به مقدارزيادي بربادرفته باشد.درخلوت هرغلطي مي كنيد بكنيدولي درظاهراز پرهيز وساده زيستي تا مي توانيد كم نگذاريد.
6- به اقليت هاي قومي و ديني رو ندهيدچون ازقديم گفته اند به مرده اگرروبدهيد مي گويد من شهيدم!!
7-پاراازگليم تان درازترنكنيد ومانند نمايندگان قبلي دچارتوهم استقلال نشويد كه اگرشخص آقا خودش دم تان را نچيندفقهاي شوراي نگهبان ومجمع تشخيص كه نمرده اند!!8- با دولت وقوه ي قضاييه سرشاخ نشويد شكم تان چاه ويل هم كه باشددور اين سفره براي همه اتان جا هست !!تعامل وتفاهم كنيد.

توفيق يكايك شما را از اوساكريم مسألت مي‌كنم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا