5/31/2004
مذهب وسرکوب: اين عنوان مطلبي است که درشماره ي ديروز واشنگتن پست چاپ شدوما هم که هرجا کلفتي بارمذهب کنند فوري شست مان خبردارمي شود ومي رويم سراغ اش، سراغ اين مطلب هم رفتيم!!داستان ازاين قرار است كه بابايي به نام يوري سامودوروف كه برموزه ي ساخاروف مسكو رياست مي كندبه خاطر توهين به مسحييت به پنج سال زندان محكوم شده است.جناب ايشان جسارت كرده بودند نمايشگاهي به نام "مراقب باشيد!خطرمذهب" درموزه ي نامبرده برگزار كرده بودكه انصارمسيح كن فيكون اش كردند.خداوكيلي حق هم داشتند!!خودتان قضاوت كنيد وقتي يكي از تابلوهاي اين نمايشگاه تبليغ كوكاكولا توسط مسيح باشد وجناب مسيح كوكاكولا دردست بگويد" كوكاكولا: خون من است" يا يكي ديگرازآثار نمايشگاه كليسايي ساخته شده از بطري هاي ودكا باشدشما هم اگرذوب درولايت مسيح باشيد عصباني نمي شويد؟!!!مثل اين مي ماندكه يكي درميهن آريايي اسلامي خودمان بيايد با بطري ودكا كه جاي خود داردبا شيشه ي ماالشعير مسجددرست كند يا بيايد براي تبليغ پپسي كولا پوستر بزند كه "دركرب وبلا آب نبود پپسي كولا بود شيشه اش سفيد خودش سياه بود!!".
همان طور كه اين جا آخوندها بي كارنمي نشينند آن جا هم كشيش ها بي كارننشستند.كاربه مجلس نمايندگان وصدورحكم تحقيق وتفحص كشيد.انجمن تحقيقي از مورخان هنر رفتند به بررسي نمايشگاه وسرآخرگفتند نمايشگاه اشكالي نداشته است.اما كورخوانده بودنددين مداران دوباره دادوفرياد به راه انداختندانجمن ديگري متشكل از يك جامعه شناس ويك روان شناس دست به كار شد وحكم مطلوب دين داران صادرشد.حكم اين بود كه نمايشگاه احساسات دين مداران را جريحه داركرده است.
طفلك سامودوروف با آن كه مي تواند فرجام خواهي كندحسابي جا خورده است.شايداگرمي دانست كه درميهن آريايي اسلامي چه بلايي سرامثال او مي آورند اين قدرجا نمي خورد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا