6/09/2004
مجلس درراس امور است: برخي کژانديشان مي خواهند چوبياندازند که نمايندگان مرد درمجلس زورچپان هفتم ضدزن هستند که نگذاشتندهيچ کدام به هيات رييسه راه يابند تا دست کم همانند مجلس بي عرضه ي ششم نقشي ويتريني ايفا کنند.مي خواهند چو بياندازند که اين ها چون ضدزن اند گير داده اند به لچک وچادر خبرنگاران زن. به هيچ وجه اين چنين نيست اين واکنش ها همه از نداري است!!اي بسوزد پدراين نداري!!داستان بسيار ساده است اين برادران عزيز باشنيدن آواي خوش زنان يا نگريستن اندام خوش تراش پيچيده درروپوش هاي نه چندان گشاد به سرعت غسل واجب مي شوند!!بنابراين جناب رييس مجلس اگر به جاي پاسداري از پارسي وگيردادن به واژگان فرنگي نمايندگان دستور بدهدکنارصندلي هرکدام دوشي نصب کنند يا صندلي ها را تبديل به توالت فرنگي کنند ديگر از رفت وآمد زنان خبرنگار در مجلس حتي اگر استريپ تيزکنند يا ازحضور نمايندگان زن درهيات رييسه حتي اگربه جاي سخن راني آوازهم بخوانند کک شان هم که نمي گزد هيچ خوش خوشان شان هم مي شود!!فقط مساله شرعي حل بشود!!اگر هم اين کار گران تمام مي شود خيالي نيست روش ارزان تري هم وجود دارددم در مجلس به هر نماينده ي مرد که وارد مي شود يک نوار بهداشتي بدهيدتا دست کم وقتي غسل واجب شدند لباس شان نجس نشود وبتوانند در توالت مجلس طي ايکي ثانيه عمليات نواربرداري ونوارگذاري کارشان را راه بياندازند!!و اسلام را ازخطرنجات بدهند!!
با اين همه خواهران گرامي اعم از نماينده وخبرنگار هم بايد نکاتي را رعايت کنند.مثلا نمي ميريد که اگر ريگي توي دهان تان بگذاريد وبعد حرف بزنيد يا سوال بپرسيد که گزک به دست به افرادي نيفتد که ريگ به کفش دارند.براي تامين ريگ زنان هم بهتر است يک نانوايي سنگکي مشتي در مجلس احداث شود. البته بادستگيركردن ريگ به كفشان مزدور هم مي توان اين ريگ را تامين كرد !!به اين مي گويند عدو شودسبب خير!!
خواهران خبرنگار بهتر است به افراد خطرناک هم نزديک نشوند.بابا حجت الاسلام فاکر که اسم اش تابلو ي دونبش است.يعني خواهران خبرنگار تا اين حد هم زبان انگليسي نمي دانند.به اين بيچاره نزديك نشويد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا