6/12/2004
عمارياسرعمارياسرعمارياسر!!:آخوندي را درجبهه هاي حق عليه باطل به قضاي حاجت نيازافتادفي المجلس برميانه ي كوره راهي بنشست وهنوزكاربه پايان نبرده بودكه آواي موتورسيكلت يكي از برادران بسيجي بشنيد وازدستپاچگي بي درنگ كاررا قيچي بر كردوعمامه بركارنيمه تمام بنهادتا به پشت خاكريزي بگريزد وپناه گيرد.برادربسيجي سواربرموتوركراس ازراه برسيد ودركنار عمامه ي رهاشده درميانه ي را ازموتورپايين جست.عمامه از زمين برداشت وبديد آن چه نمي بايد ديد.بي سيم از پر فانسقه بيرون كشيد وبگفت:
عمارياسرعمارياسرعمارياسر!!عراقي ها حاج آقا رازدند گه اش كردند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا