6/13/2004
بچسبيد به آمر!!:از كاكوهاي شيرزاي بعيد بود اين همه ناشي گري!!اين ديگرخيلي حرف است آدم به خاطر خوردن عرق دست ساز به لقاالله بشتابدومست وملنگ در بارگاه اوسا كريم حاضر شود.مگر درب (كون لق ويراستاري!!)داروخانه ها را درشيراز گل گرفته اند كه آدم برودمتوسل بشودبه آب شنگولي دست ساز؟!!اوايل كافي بود بگي الكل مي خواهم براي ناف بچه، فوري تقديم مي كردند.الان كه نيازبه اين پيش درآمد وجنباندن چانه ي نازنين هم نيست.خوش بختانه سيماي ضرغامي حفظ آبرو كردوديشب كه بيمارستان ها را نشان مي داد چهره هاي اين رويگردانان از داروخانه هاي ميهن آريايي اسلامي را شطرنجي كرده بود خيال مان ازبابت اشاعه ي فحشا راحت شد.ولي هنوز يك نگراني اساسي وجود دارد وآن هم دستگيري مقصران است كه گويي چندين نفر عرق ساز وعرق گير(با زيرجامه اشتباه نشود)را دستگيركرده اند.اين بيچاره ها را ول كنيد اين ها فقط مجري بودند برويد سراغ آمر.سرداستان قتل هاي زنجيره اي اين كاررا نكرديد وهرچه دوستان دوم خردادي گفتند كه آمر را بگيريد نگرفتيد وشد آن چه نبايد مي شد ونازنيني مانند سعيد امامي از چمن سرسبز سروقدان وسرخ گلان ولايت پرپر شدوكلي ديگر نيز هنوز درزندان علاف اند.اين بارآمر دم دست است ومانند آن دفعه نيازي به پي گيري ريشه تازير بتن نيست.آمر كسي نيست جز خواجه حافظ شيرازي!!!گول حافظ قرآن بودن اش را نخوريد.نگاهي به آن ديوان ضاله اش بياندازيد كه پر است از فراخوان به مي خواري وشراب نوشي بي آن كه نامي از داروخانه رفته باشد.عل الحساب بدهيد آرامگاه اش را باخاك يك سان كنند وديوان شعرش را هم جمع كنند.نگران فال گيري هم نباشيد چه ديواني بهتر از ديوان امام ره؟!!تا ديرنشده اين جرثومه ي فسادرانابود كنيد.راستي توي ميدان انقلاب نوارولوح فشرده ي شعرهاي حافظ را باصداي خودش مي فروشند اين ها را هم جمع كنيد!!تا ببينيم بعد چه مي شود.خدابزرگ است !!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا