6/20/2004
خدابراي مشكيني نسازد!!:نمي دانم خاطرشريف تان هست كه يكي از همكاران اداره درانتخابات مجلس هفتم نامزدشده بود وكلي سربه سرش مي گذاشتيم؟همان كه مي گفت شش ميليون تومان خرج كرده است.به هرحال بيچاره تازه داشت داغ اش را فراموش مي كرد كه اين داستان امضاي امام زمان دوباره كارش را خراب كرد.بازهم شده است كانون شوخي بچه هاي اداره.هركي از راه مي رسد مي گويد برو يك جوري فهرست اصلي را كه امام زمان امضا كرده است پيدا كن بلكه اسم ات توي فهرست بوده وحضرات شوراي نگهبان خط اش زده اند.من هم به اش مي گويم مبادا اين كاررا بكني چون اگر بروي حضورحضرت اش با اين همه فسق وفجور كه كرده اي خارج از نوبت وقبل از ظهور به پرونده ات رسيدگي مي كند وبعيد نيست باشمشير مبارك درچشم به هم زدني گردن ات را بزند.گورپدرمجلس هفتم .ازجان ات كه مهم تر نيست.كارد بزني خون اش درنمي آيد اما نمي داند چه جواب بدهد فقط راه به راه به مشكيني فحش مي دهد كه اين لقمه را گذاشته است توي كاسه اش.من مي گويم سعي كن نشاني پست الكترونيكي آقاامام زمان را گير بياوري وباهاش مكاتبه كني!!بعيد است بتواند ازطريق نامه ي الكترونيكي گردن ات را بزند.خدارا چه ديدي اومديم ودرنامه ات بمب الكترونيكي كار گذاشت!!اين را كه مي گويم درمي روم!!چون با مشت گره كرده دارد به سويم هجوم مي آورد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا