6/26/2004
دست برداريد از قرتي بازي!!:جناب معظم ايشان دامن اضافه تو،درديدارباهزاران نفرازقشر پر رو ونمك نشناس پرستار كه با وقاحت كامل به خاطر مسائل پيش پا افتاده ي دنيوي اعتصاب مي كنند يا درروزپرستارسياه مي پوشند از محاسبه گري دقيق وبدون كم ترين ظلم اوسا كريم دردستگاه الهي سخن گفتند وفيض رساندندبه اين جماعت بي چشم رو تر ازجماعت معلمان،وخاطرنشان كردند شغل وحرفه ي سخت وبااهميت پرستاران درنزداوسا كريم پاداش وارزش والايي دارد وآنان بايد قدركارخودرابدانند.بااين همه گويا اين جماعت پررو قانع نشده اند وبرخي همه تيكه پرانده اند كه اگر پرستاري خوب است چرا جناب ايشان رهبري را رها نمي كند برود پرستار بشود.ترا به خدا اين حرف شد؟!!.به هرحال اين حقير كم مقدار براي آن كه هرچه بيشتر اين جماعت نمك نشناس را قانع كنم تحقيقاتي درباره وضعيت پرستاران درآن دنيا انجام دادم بلكه ميخ آهني برود برسنگ.نتايج اين تحقيقات را بدون هيچ چشم داشتي درطبق اخلاص مي گذارم.ماراهمين بس كه چندنفراز گمراهان به راه راست تشرف يابند.
جماعت بدانيد كه درآن دنيا براي پرستاران مشكلي به نام بيكاري وجود ندارد وامنيت شغلي برقراربرقرار است.باورنمي كنيد خودتان نامه ي الكترونيكي ناقابلي براي كارگزيني بارگاه اوسا كريم بفرستيدتا توجيه تان كنند.نشاني كارگزيني هم اين است:alkArgozini@arsh.comتوجه داشته باشيد كه فقط براي رسيدگي به بيماري هاي آميزشي حوريان وقلمان هاي بهشت كلي پرستار لازم است.
درمورد حقوق ومزاياي شغلي حرفه ي پرستاري هم به نشاني حسابداري آن دنيا نامه اي نوشتم(نشاني:alhesAbdAri@arsh.com)
مزاياي وحقوق پرستاران درآن دنيا به قرار زير است:
نوع استخدام:رسمي
حقوق پايه:21850000دينارعرش(هردينارعرش برابربا3دلاردرچهارراه استانبول عرش)
فوق العاده شغل:8844310دينارعرش
حق جذب:1838000دينارعرش
حق تاهل:154000دينارعرش
كمك هزينه ي اولاد:125300 دينارعرش
ماليات : صفر
اضافه كاري بدون كاركردن:250 سال عرشي
يارانه ي غذا:188000دينارعرش
حق تخصص:440000دينارعرش
كارانه:123123دينارعرش
دركنار اين حقوق ومزايا ماهانه بن هاي خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي جنت شاپ وبليت تماشاي جهنم از درون بالگرد هم دراختيار پرستاران عزيزقرار مي گيرد.
بنابراين خواهش مند است ديگر دراين دنيا اعتصاب وتحصن نكنيد واز قرتي بازي هايي مانند سياه پوشي در روز پرستاردست برداريد.خدا شما را به راه راست بهدايتد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا