6/30/2004
محمد محمدعلي(رمان نويس):مجلس هفتم مي تواند با حمايت وهدايت به موقع جريان ادبيات ,دراين زمينه صاحب توفيقات زيادي شود
بامدادك:البته اگر بتوانند براي اين كار از امام زمان امضاء بگيرند!!آره عزيز!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا